Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Mark Steeghs Fotografie persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Mark Steeghs Fotografie inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Mark Steeghs Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Mark Steeghs Fotografie bij Mark Steeghs, KvK 70524122, BTW NL160031497801

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

Mark Steeghs Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– achternaam
– voornamen
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– factuurnummer

Mark Steeghs Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

  1. b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Mark Steeghs Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
    c. Mark Steeghs Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
    d. een gerechtvaardigd belang van Mark Steeghs Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Mark Steeghs Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel: 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen: 

Mark Steeghs Fotografie legt bovenstaande gegevens vast met hulp van kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mark Steeghs Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mark Steeghs Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens.

Mark Steeghs Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
 Wettelijke grondslag: Mark Steeghs Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

  • Marketingdoeleinden: 1 jaar
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
  • Telefonisch contact: 1 jaar
  • Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Mark Steeghs Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Mark Steeghs Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website:

Mark Steeghs Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Mark Steeghs Fotografie vastgelegde persoonsgegevens:

 Mark Steeghs Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mark Steeghs Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Mark Steeghs Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Mark Steeghs Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt  Mark Steeghs Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Mark Steeghs Fotografie of het contact formulier 

Intrekken toestemming:

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van  Mark Steeghs Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit-claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Mark Steeghs Fotografie, mei 2018

Sluit Menu